ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe dot. dostawy gazuDrukuj informację Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe dot. dostawy gazu

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe dot. dostawy gazu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej

Nr UZP: nie dotyczy

Ogłoszono dnia: 2021-11-30 przez

Treść:

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na realizację zamówienia "Dostawa gazu płynnego propan do ogrzewania budynków i pracy urządzeń pralniczych z podgrzewem gazowym i dzierżawy zbiorników gazu dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim".
 
Zamawiający:
Powiat Elbląski
ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg
NIP: 578-305-55-79
Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim,
Kamionek Wielki 82, 82-340 Tolkmicko.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907 z późn. zm), Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto obowiązującego w Zakładzie Aktywności Zawodowej, zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na realizację zamówienia „Dostawa gazu płynnego propan do ogrzewania budynków i pracy urządzeń pralniczych z podgrzewem gazowym i dzierżawy zbiorników gazu dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim”.
 
Przedmiot zamówienia:
 
 1.       Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego propan do ogrzewania budynków i pracy urządzeń pralniczych z podgrzewem gazowym oraz dzierżawa zbiorników gazu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r..
 2.       Przewidywana ilość potrzebnego gazu płynnego propan wynosi ok 35 000 litrów.
 3.       Podana wielkość jest szacunkowa i służy do sporządzenia kalkulacji ceny ofertowej.
 4.       Gaz płynny propan będący przedmiotem zamówienia musi odpowiadać polskim normom: PN-C_96008.
 5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości lub przekroczenia ilości zamówienia.
 6.       Dostawa gazu odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, specjalistycznym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do zbiorników gazu posadowionych na istniejących fundamentach zlokalizowanych na terenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, przekazanych Zamawiającemu w dzierżawę, przy czym łączny koszt dzierżawy nie może przekroczyć kwoty 200 zł za czas trwania umowy.
 7.       Dostawy realizowane będą w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania na dostawę określonej ilości gazu. Zamówienia na dostawy składane będą telefonicznie przez osoby upoważnione przez Kierownika Zakładu.
 8.       Gaz płynny skroplony propan musi być zgodny z wymogami jakościowymi dla gazu skroplonego określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz, U. z 2006 r. Nr 251 poz. 1851).
 9.       Wykonawca zobowiązuje się dostarczać gaz na własny koszt i własne ryzyko.
 10.        Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczać będzie środkiem transportu  wyposażonym w urządzenia pomiarowe posiadające aktualną legalizację.
 11.          Wykonawca zobowiązany jest do demontażu i zwrotu istniejących zbiorników gazu oraz zamontowania zbiorników własnych, spełniających wymagania UDT i podłączenia ich do istniejącej instalacji gazowej, przeprowadzenia wymaganych przepisami prób szczelności i działania instalacji na własny koszt.
 12.          O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia spełniający warunki udziału w postępowaniu.
 
Forma udzielania zamówienia:
 1.       Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) – na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto obowiązującego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.
 
Warunki udziału w postępowaniu:
 
Wykonawca jest zobowiązany:
 
 1.       Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem płynnym, na dowód czego dołączy kserokopię koncesji.
 2.       Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 3.       Posiadać własny serwis techniczny.
 4.       Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie zadania.
 
Opis sposobu obliczania ceny oferty:
 
 1.       Wykonawca ma obowiązek przedstawić jedną ofertę.
 2.       Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3.       Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 4.       Wykonawca określi cenę jednego litra gazu płynnego propan wg cotygodniowych notowań na portalu e-petrol.pl z tabeli „Propan Hurt na granicy wschodniej RP”, w kolumnie „Propan avg”, na dzień 08.12.2021 r., przy uwzględnieniu średniorocznej gęstości produktu 0,53 kg/dm3 plus stała marża wyrażona w złotych od ceny netto 1 litra gazu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 
     
 •                          obliczanie ceny ofertowej netto 1 litra gazu propan:
                        C = C1 + M
gdzie:
C – wyrażona w złotych  oferowana cena 1 litra gazu propan,
C1 – wyrażona w złotych cena 1 litra gazu propan wg notowań portalu e-petrol tabela „Propan Hurt na granicy wschodniej RP” [w tonach], kolumna „Propan avg” wg stanu na dzień 08.12.2021 r. z uwzględnieniem średniorocznej gęstości gazu wynoszącej 0,53 kg/l
M – wyrażona w złotych stała marża Wykonawcy liczona do 1 litra dostarczonego gazu uwzględniająca wszystkie koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w tym koszty transportu, serwisu, montażu, demontażu i transportu zbiorników gazu itp.
                                                                            
Sposób przygotowania oferty:
 
 1.   Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając cenę netto za 1 litr gazu, wysokość podatku VAT oraz wartość  brutto oferty. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 2.    Do formularza ofertowego (załącznik nr 1) Wykonawca winien załączyć:
 •                     oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
 •                     oświadczenie dotyczące jakości oferowanego gazu – załącznik nr 3;
 •                      kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych  uprawnień do wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu skroplonym gazem płynnym ;
 
 
Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
 
 1.     Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz oferuje  najniższą cenę.
 
Miejsce i termin składania ofert:
 
 1.       Ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2021 r. do godziny 12:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, Kamionek Wielki 82, 82-340 Tolkmicko w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać  nazwę i adres Wykonawcy oraz:
 
 „Dostawa gazu płynnego propan do ogrzewania budynków i pracy urządzeń pralniczych z podgrzewem gazowym  i dzierżawy zbiorników gazu dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim”.
 
 1.          drogą pocztową (adres jw.) lub osobiście;
 2.          drogą elektroniczną na adres e-mail: zaz@kamionekwielki.com.pl
 3.          oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 
 
Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia:
 
 1.     Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
 2.     O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
 3.     Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego.
 4.     Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie poinformowany pisemnie.
Uwagi końcowe:
 
 1.     Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Mirosława Dobrzyńska e-mail: zaz@kamionekwielki.com.pl. Pytania prosimy kierować w formie pisemnej na w/w adres e-maila lub fax 55/231-37-26.
 2.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony