ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe dot. dostawy paliw płynnychDrukuj informację Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe dot. dostawy paliw płynnych

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe dot. dostawy paliw płynnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej

Nr UZP: nie dotyczy

Ogłoszono dnia: 2021-11-30 przez

Treść:

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na realizację zamówienia "Bezgotówkowa dostawa paliwa płynnego w postaci oleju napędowego do samochodów służbowych i urządzeń napędzanych silnikami z zapłonem samoczynnym dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim w okresie 12 miesięcy".
Zamawiający:
 
Powiat Elbląski,
ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg
NIP: 578-305-55-79
Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim,
Kamionek Wielki 82, 82-340 Tolkmicko
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto obowiązującego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na realizację zamówienia „ Bezgotówkowa dostawa paliwa płynnego w postaci oleju napędowego do samochodów służbowych i urządzeń napędzanych silnikami z zapłonem samoczynnym dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim w okresie 12 miesięcy”.
 
Przedmiot zamówienia:
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa płynnego (oleju napędowego) w systemie sprzedaży bezgotówkowej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
 1. Miejscem realizacji dostaw są stacje paliwowe położone na terenie miasta Elbląga.
 2. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach.
 3. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
 4. Rozliczenie zawartych transakcji będzie regulowane raz w tygodniu z terminem płatności do 14 dni od daty wystawienia faktury Vat.
 5. Zakup paliwa dokonywany będzie na podstawie kart paliwowych wystawionych na numer rejestracyjny pojazdu lub na podstawie dokumentu – „Wz” (wydanie zewnętrzne).
 6. Pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość i wartość zakupu paliwa, z wyszczególnieniem nr rejestracyjnego pojazdu oraz stanu licznika w dniu tankowania).
 7. Zapewnienie blokady karty po zgłoszeniu jej utraty w sieci punktów sprzedaży.
 8. Wydanie kart dodatkowych w miejsce kart utraconych.
 9. W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zakupienie paliwa w ilości:
-                    olej napędowy – 20 000 litrów do samochodów służbowych (poprzez tankowanie bezpośrednie) i urządzeń napędzanych silnikami z zapłonem samoczynnym (poprzez tankowanie do kanistra).
 1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości lub przekroczenia ilości przedmiotu zamówienia.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.
 
Forma udzielania zamówienia:
 
 1. Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego, z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2013 poz. 907. z późn. zm.) – na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto obowiązującego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.
 
 
Warunki udziału w postępowaniu
 
Wykonawca jest zobowiązany:
 
 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, na dowód czego dołączy kserokopię koncesji.
 1. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
- dysponować stacją paliw zlokalizowaną na terenie miasta Elbląga.
      3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
            zadania.
 
Opis sposobu obliczania ceny oferty:
 
 1. Wykonawca ma obowiązek przedstawić jedną ofertę.
 1. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 3. Wykonawca określi cenę jednego litra oleju napędowego na podstawie ceny obowiązującej w dniu 08.12.2021 r. na wskazanej przez oferenta stacji wyznaczonej do realizacji zamówienia.
 
Sposób przygotowania oferty:
 
 1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając cenę netto za 1 litr paliwa, cenę brutto. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 1. Do formularza ofertowego (załącznik nr 1) Wykonawca winien załączyć:
 •            oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
 •            oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 3;
 •            kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych  uprawnień do wykonania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi;
 
 
 
Miejsce i termin składania ofert:
 
 1. Ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2021 r. do godziny 10:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, Kamionek Wielki 82, 82-340 Tolkmicko w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać :
Nazwę i adres Wykonawcy oraz:
 
       „Bezgotówkowa dostawa paliwa płynnego w postaci oleju napędowego do samochodów służbowych i urządzeń napędzanych silnikami z zapłonem samoczynnym dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim w okresie 12 miesięcy”
 
 1.    drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty;
 2.  oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 
 
Opis sposobu obliczania ceny:
 
 1. Oferent oblicza cenę oferty i podaje wartość brutto przedmiotu zamówienia na dzień 08.12.2021 r.
 
Cena netto  …………………………………………….. PLN,
 
Słownie  …………………………………………………………………………………
 
VAT ………..%, ………………………………………PLN,
 
Cena brutto  ……………………………………………PLN,
 
Słownie  ………………………………………………………………...........................
 
 1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryterium: najniższej ceny.
 
Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
 
 1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz oferuje  najniższą cenę.
 
 
Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia:
 
 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
 1. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
 2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie poinformowany pisemnie.
 
Uwagi końcowe:
 
 1. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Mirosława Dobrzyńska e-mail: zaz@kamionekwielki.com.pl. Pytania prosimy kierować w formie pisemnej na w/w adres e-maila.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony