ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych z oprzyrządowaniem do ogrzewania pomieszczeń produkcyjno-usługowych Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim”Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych z oprzyrządowaniem do ogrzewania pomieszczeń produkcyjno-usługowych Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim”

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych z oprzyrządowaniem do ogrzewania pomieszczeń produkcyjno-usługowych Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Dostawa i montaż

Zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej

Termin składania ofert / wniosków: 2024-04-05 14:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2024-04-05 14:30:00

Treść:

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907 z późn. zm), Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto obowiązującego w Zakładzie Aktywności Zawodowej, zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na realizację zamówienia „Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych z oprzyrządowaniem do ogrzewania pomieszczeń produkcyjno-usługowych Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim”
 Przedmiot zamówienia:
 1. Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem do pomieszczenia kotłowni Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, Kamionek Wielki 82, 82-340 Tolkmicko.
 2.  Demontaż i utylizację istniejących kotłów gazowych – 2 szt.;
 3. Wymiana elementów oprzyrządowania tj. istniejących pomp c.o., filtrów, zaworów regulacyjnych itp.
 4. Dostosowanie systemu kominowego do prawidłowej pracy kotłów.
 5. Dostosowanie połączeń do istniejącej w kotłowni instalacji bądź jej przeróbka w celu zapewnienia prawidłowego działania pieców;
 6. Zakup wszystkich materiałów montażowych (m in. rury, kształtki, zawory, izolacje itp.) potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia;
 7. Wykonanie próby szczelności z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania;
 8. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia kotłów i przeszkolenia konserwatora w zakresie jego obsługi.
 9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z odbiorem koniecznych służb.
 Charakterystyka kotłów:
- praca w kaskadzie;
- kondensacyjny;
- stojący;
- jednofunkcyjny;
- znamionowa moc cieplna ok 80 kW – 1 szt.;
- komora spalania Alu-krzemu lub ze stali kwasoodpornej.
W celu przygotowania oferty wymaga się przeprowadzenia wizji lokalnej celem ustalenia zakresu prac.
  Forma udzielania zamówienia:
 1. Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) – na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto obowiązującego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca jest zobowiązany:
 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie realizacji zamówienia.
 2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 3. Posiadać własny serwis techniczny.
 4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie zadania.
Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz oferuje  najniższą cenę.
Miejsce i termin składania ofert:
 1. Ofertę należy złożyć do dnia 05.04.2024 r. do godziny 14:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, Kamionek Wielki 82, 82-340 Tolkmicko w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać  nazwę i adres Wykonawcy oraz:
„Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych z oprzyrządowaniem do ogrzewania pomieszczeń produkcyjno-usługowych Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim”
 
a.       drogą pocztową (adres jw.) lub osobiście;
b.       drogą elektroniczną na adres e-mail: zaz@kamionekwielki.com.pl
c.        oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 
Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia:
 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
 3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie poinformowany pisemnie.
Uwagi końcowe:
 1. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Mariusz Kiełtyka e-mail: zaz@kamionekwielki.com.pl. Pytania prosimy kierować w formie pisemnej na w/w adres e-maila.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
 
Do zapytania ofertowego załączono następujące dokumenty:
- załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony